Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Veelgestelde vragen over Subbied
Titel - Publicaties Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

24-03-2003
Veelgestelde vragen over Subbied

Veelgestelde vragen over Subbied

 1. Mag een gemeente en/of waterschap aan meerdere aanvragen meedoen? (gewijzigd per 1 april 2003)
 2. Maakt één fout antwoord de gehele aanvraag ongeldig?
 3. Geldt de termijn van 1 jaar nog steeds als een aanvraag met terugwerkende kracht wordt ingediend?
 4. Kan volstaan worden met verlopen financiële dekkingen?
 5. Kan volstaan worden met een intentieverklaring van B&W of het bestuur van het waterschap?
 6. Als er onvoldoende uitkeringsmiddelen over zijn, wordt dan 100% van een deel van het uitvoeringsplan gefinancierd of een deel van 100%?
 7. Is de veronderstelde of de gevonden situatie maatgevend voor de aanvraag?
 8. Hoe ruim worden de werkzaamheden gedefinieerd?
 9. Is WBM heffing subsidiabel?
 10. Is verwerking subsidiabel als het ook onder de SVB zou kunnen vallen?
 11. Zijn interne uren ook subsidiabel?
 12. Zijn AP04 keuringen subsidiabel?
 13. Is het baggeren van particuliere wateren subsidiabel?
 14. Zijn te dempen wateren subsidiabel?
 15. Is het opnieuw beschoeien subsidiabel?
 16. Kan het totaalbedrag gekort worden doordat inmiddels andere aanvragen gehonoreerd zijn die het beschikbare bedrag verlagen? (Nieuw 1-4-2003)
 17. Wat is de startdatum van het uitvoeringsplan?(Nieuw 28-4-2003)
 18. Is uitstel mogelijk als de werkzaamheden uitlopen?(Nieuw 28-4-2003)
 19. Is de regeling alleen bedoeld voor achterstallig onderhoud?(Nieuw 28-4-2003) 
 20. Moet de aanvraag door het college van Burgemeester en wethouders getekend worden?(Nieuw 15-5-2003)
 21. Als de opdracht voor de baggerwerkzaamheden op 30 september 2002 is gegeven, komt het project dan nog voor Subbied in aanmerking?(Nieuw 15-5-2003)
 22. Hoe moet een uitvoeringsplan er uitzien?(Nieuw 4-7-2003)
 23. Hoe moet subsidie uit andere regelingen in de aanvraag worden opgenomen?(Nieuw 4-7-2003))
 24. Wanneer vindt betaling van de uitkering plaats?(Nieuw 21-8-2003)

 

 1. Mag en gemeente en/of waterschap aan meerdere aanvragen meedoen?

  Toelichting bij de vraag:

  De aanvraag betreft in beginsel een gezamenlijke actie van waterschap en inliggende gemeenten. Hoe dient in de aanvraag te worden omgegaan met partnergemeenten waarvan het bebouwde gebied in meerdere waterschapsbeheersgebieden vallen? Mag een gemeente dan met 2 aanvragen meedoen? Zo niet, is de gemeente dan vrij in de keuze van haar waterschapspartner of dient te worden aangesloten bij het waterschap waarmee het baggerplan is opgesteld (in de regel sluit een dergelijke gemeente nl. aan bij een van beide waterschappen wanneer een baggerplan is/wordt opgesteld)? Mag een waterschap in twee aanvragen meedoen?

  Antwoord:

  Let op: dit antwoord is gewijzigd per 1 april 2003!
  Een gemeente of waterschap kan als aanvrager maar één keer een aanvraag indienen: aanvrager is het waterschap of gemeente die uitkering van het Rijk ontvangt (de "hoofdaanvrager"). Wat de aanvrager vervolgens met de ontvangen uitkering doet is een zaak voor de aanvrager zelf. Als dit door de aanvrager doorgedecentraliseerd wordt aan een medeaanvrager maakt deze medeaanvrager nog geen aanvrager en ontvanger van een uitkering. Dit houdt in dat een gemeente of waterschap in meerdere projecten als medeaanvrager kan participeren.
  Hierbij geldt: de ontvangen gelden mogen - ook door de medeaanvragers - uitsluitend aangewend worden voor de doelen zoals in de SUBBIED-regeling omschreven: deze bestedingen moeten als zodanig verantwoord worden. De uitkering kan niet meerdere keren bestemd worden voor dezelfde baggerwerkzaamheden; de uitkering is gebiedsafhankelijk.
  terug

 2. Maakt één fout antwoord de gehele aanvraag ongeldig?

  Toelichting bij de vraag:

  Stel dat in de aanvraag een project is opgenomen dat niet aan de gestelde criteria voldoet. Is daarmee de gehele aanvraag ongeldig of wordt alleen het betreffende project geschrapt?

  Antwoord:

  Nee, alleen voor het betreffende project wordt geen uitkering verleend.
  terug

 3. Geldt de termijn van 1 jaar nog steeds als een aanvraag met terugwerkende kracht wordt ingediend?

  Toelichting bij de vraag:

  De regeling vereist dat ten minste 1 project in de uitvoering komt in het jaar dat de aanvraag is ingediend. Stel dat de aanvraag in 2003 wordt ingediend. Kan aan voornoemde eis worden voldaan door een project op te voeren dat reeds in 2002 is uitgevoerd en waarbij de aanbesteding na 1 oktober 2002 is geschied (valt in regeling), of dient daarnaast toch nog een project in 2003 te worden uitgevoerd?

  Antwoord:

  Nee, dat hoeft niet. Na 1 oktober 2002 aanbesteden en binnen 1 jaar na datum van de aanvraag in uitvoering genomen projecten worden geacht te voldoen aan artikel 6 eerste lid sub b.
  terug

 4. Kan volstaan worden met verlopen financiële dekkingen?

  Toelichting bij de vraag:

  Voor opgevoerde projecten is aantoonbare financiële dekking vereist. In sommige gevallen is in het verleden een reservering op de meerjarenbegroting gemaakt (bijv. die 2000-2003), echter in de huidige situatie is die reservering weer geschrapt. Is er in geval nog sprake van een aantoonbare dekking? Is de uitkomst nog afhankelijk van het jaar: bijv. voor 2003 geldt de lopende begroting en dus is er een probleem; voor 2004 e.v. geldt de meerjarenbegroting en is er dus wel aantoonbare dekking?

  Antwoord:

  Als in bovenbeschreven situatie de uitvoering van een plan voorzien is in 2003, is daarvoor dus geen dekking. De startdatum van uitvoering moet dus worden opgeschoven naar een jaar waarin wel aantoonbare dekking is, bijv. in de meerjarenbegroting.
  terug

 5. Kan volstaan worden met een intentieverklaring van B&W of het bestuur van het waterschap?

  Toelichting bij de vraag:

  Indien het niet mogelijk is om tijdig (voor inzending aanvraag) noodzakelijke reserveringen te kunnen aantonen, is een door college/bestuur geaccordeerde intentieverklaring dan een acceptabel alternatief?

  Antwoord:

  Nee, er dient volledige besluitvorming te hebben plaatsgevonden over de begroting en – indien van toepassing - de meerjarenbegroting. Dit betekent dat deze door de raad resp. het waterschapsbestuur moeten zijn vastgesteld.
  terug

 6. Als er onvoldoende uitkeringsmiddelen over zijn, wordt dan 100% van een deel van het uitvoeringsplan gefinancierd of een deel van 100%?

  Toelichting bij de vraag:

  Stel dat de aanvraag wordt ingediend op een moment komt dat er in de subsidiepot nog een bedrag resteert dat 50% afdekt van het in theorie toe te kennen subsidiebedrag. Op welke wijze vindt dan op basis van de voortgangsrapportages uitkering van voorschotten plaats: volledig (=max. 95%) maar beperkt tot het eerste deel van het uitvoeringsprogramma, of voor max. 95% van die 50% gedurende de gehele looptijd? Dit is van belang voor de te reserveren gelden in de diverse jaren.

  Antwoord:

  100% van een deel. Slechts een deel van het uitvoeringsplan komt in aanmerking. Dit deel wordt vervolgens behandeld als een ‘volwaardig’ uitvoeringsplan.
  terug

 7. Is de veronderstelde of de gevonden situatie maatgevend voor de aanvraag?

  Toelichting bij de vraag:

  Wordt bij het aantal te baggeren kuub’s uitgegaan van de hoeveelheid bagger op het moment van uitvoering – dus incl. aanwas – of van het aantal kuub’s op het moment van (locatie)onderzoek?

  Antwoord:

  Deze vraag berust op een onjuiste vooronderstelling. Het aantal kubieke meters is namenlijk niet bepalend voor het al dan niet honoreren van een aanvraag. Veelal zal op het moment van aanvragen alleen het locatieonderzoek beschikbaar zijn. Maatgevend voor de aanvraag is dus het locatieonderzoek. De beschikking op de uitkering geeft een maximum aan. Er wordt nooit meer geld uitgekeerd dan in de beschikking is aangeven. Als meerdere kuub’s leiden tot hogere kosten, worden deze niet vergoed. Als meerdere kuub’s leiden tot dezelfde kosten, worden de werkelijke kosten vergoed met als maximum het bedrag uit de beschikking.. Maatgevend zijn de kosten, niet de kuub’s. Ook als minder kuub’s leiden tot dezelfde kosten, vindt volledige vergoeding plaats met als maximum het bedrag uit de beschikking.
  terug

 8. Hoe ruim worden de werkzaamheden gedefinieerd?

  Toelichting bij de vraag:

  Hoe ruim mag het begrip uitvoeringstraject en de daarmee samenhangende kosten in relatie tot Subbied worden opgevat? Hoe zit het bijvoorbeeld met alles betreffende depots en (alternatieve) verwerking?

  Antwoord:

  In artikel 4 tweede lid en de toelichting daarop staat welke kosten in elk geval subsidiabel zijn: het baggeren zelf, het vervoeren van de specie en het andere tezamen met de specie uitgebaggerde materiaal, het bestemmen en de kosten van de aanleg, het beheer en de ontmanteling van een plangebonden depot. Indien een aanvrager kosten opvoert waarvan niet duidelijk is of ze onder die bepaling passen, beslist de minister.
  terug

 9. Is WBM heffing subsidiabel?

  Toelichting bij de vraag:

  Indien klasse 3/4-bagger die in beginsel reinigbaar is (zandige fractie > 60%) toch volledig wordt gestort, dan is de wet belastingen op milieugrondslag (WBM) van kracht. Is de betreffende heffing (eveneens) subsidiabel?

  Antwoord:

  Nee.
  terug

 10. Is verwerking subsidiabel als het ook onder de SVB zou kunnen vallen?

  Toelichting bij de vraag:

  Indien de bagger reinigbaar is, zijn dan de reinigingskosten subsidiabel onder Subbied of dient een parallelaanvraag in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking van Baggerspecie (SVB) worden ingezet?

  Antwoord:

  In principe valt verwerken onder Subbied. Echter in het kader van de SVB is verwerken voor 100% subsidiabel, dus het is in uw eigen belang om subsidie bij de SVB aan te vragen. De SVB subsidie wordt afgetrokken van de subsidiabele kosten.
  terug

 11. Zijn interne uren ook subsidiabel?

  Toelichting bij de vraag:

  Welke uren zijn wel en welke zijn niet subsidiabel, zowel voor de betreffende partners als voor ingehuurde externe ondersteuning?

  Antwoord:

  Zowel interne als externe uren zijn subsidiabel voor zover ze betrekking hebben op de in vraag 8 genoemde posten vallen. De kosten voor de voorbereiding komen niet voor een uitkering in aanmerking.
  terug

 12. Zijn AP04 keuringen subsidiabel?

  Toelichting bij de vraag:

  Alvorens klasse 0/1/2- bagger kan/mag worden hergebruikt, is een bouwstofonderzoek c.q. AP04-keuring in BSB-kader vereist. Zijn de kosten van dergelijk depotonderzoek subsidiabel binnen Subbied? Welke aspecten zijn in het algemeen subsidiabel onder de noemer uitvoeringskosten?

  Antwoord:

  Het ‘direct toepassen van het materiaal’ valt onder het begrip bestemmen. Ook het ‘reinigen of behandelen met als doel er een bouwstof van te maken.’. Als de AP04 keuring hier een onderdeel van uitmaakt, dan behoort die dus tot de kosten die voor een uitkering in aanmerking komen. Het transport, toepassing als bouwstof ná reiniging of behandeling en de daarmee samenhangende keuringen valt er niet onder. Kortom alleen die keuringen die een integraal onderdeel zijn van de baggerketen komen voor een uitkering in aanmerking.
  terug

 13. Is het baggeren van particuliere wateren subsidiabel?

  Toelichting bij de vraag:

  Diverse stedelijke wateren zijn in eigendom van derden (NS, particulieren). Is het mogelijk om ook die wateren in het kader van Subbied op te voeren, of beperkt de regeling zich tot wateren die in eigendom van waterschap en gemeenten zijn?

  Antwoord:

  Alleen die bodems die gebaggerd worden, waarvoor de gemeente of het waterschap belast is met het beheer, komen voor een uitkering in aanmerking. Strikt gezien is het niet noodzakelijk dat de beheerder ook eigenaar is.
  terug

 14. Zijn te dempen wateren subsidiabel?

  Toelichting bij de vraag:

  Stel dat een waterloop of vijver die in het baggerplan is opgenomen, wordt gedempt. Kan een dergelijk project meeliften met Subbied? En maakt het daarbij nog uit of de aanwezige bagger wordt verplaatst en in het geval van klasse 0/1/2-specie in de directe omgeving wordt verwerkt?

  Antwoord: Nee: Het baggeren moet gericht zijn op het onderhoud van de waterhuishoudings- of vaarwegfunctie, zie artikel 1 (definitie baggerplan). Baggeren ter voorbereiding van een demping voldoet daar niet aan, dat past niet in een baggerplan en dus ook niet in een uitvoeringsplan. De kosten komen dus niet voor een uitkering in aanmerking.
  terug

 15. Is het opnieuw beschoeien subsidiabel?

  Toelichting bij de vraag:

  Valt het opnieuw beschoeien van een watergang na baggeren ook onder de Subbied?

  Antwoord:

  Nee, dit zijn geen kosten als bedoeld in artikel 4 tweede lid.
  terug

 16. Kan het totaalbedrag gekort worden doordat inmiddels andere aanvragen gehonoreerd zijn die het beschikbare bedrag verlagen?

  Toelichting bij de vraag:

  Stel onze aanvraag is gehonoreerd, betreft periode van 4 jaar. Zijn we dan verzekerd van uitbetaling over die 4 jaar (dus alle werkzaamheden) of kan het totaalbedrag gekort worden doordat inmiddels andere aanvragen gehonoreerd zijn die het beschikbare bedrag verlagen?

  Antwoord:

  Als een aanvraag is eenmaal is gehonoreerd wordt een totaalbedrag over de gehele periode toegekend. Uitbetaling vindt plaats aan de hand van daadwerkelijk gemaakte kosten (per halfjaar aan te geven). Als uitvoering plaatsvindt conform planning zal uiteindelijk de volledig toegekende uitkering ook worden uitbetaald. Wel kan de uitkering lager uitvallen doordat minder werkzaamheden zijn uitgevoerd.
  terug

 17. Wat is de startdatum van het uitvoeringsplan?

  Toelichting bij de vraag:

  Een uitvoeringsplan geldt voor maximaal 4 jaar; wat wordt als startdatum genomen?

  Antwoord:

  Startdatum is start van de baggerwerkzaamheden, dit geldt ook in het geval dat werkzaamheden reeds in 2002 zijn gestart (bij aanvraag die met terugwerkende kracht wordt ingediend).
  terug

 18. Is uitstel mogelijk als de werkzaamheden uitlopen?

  Toelichting bij de vraag:

  Door verschillende omstandigheden kunnen vertragingen optreden in de werkzaamheden. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle werkzaamheden binnen de planperiode van 4 jaar kunnen worden uitgevoerd. Is dan uitstel op de einddatum mogelijk?

  Antwoord:

  Nee, de periode van 4 jaar is hard. Als dan nog niet alle projecten zijn afgerond wordt alleen over het deel dat is uitgevoerd een uitkering betaald.
  terug

 19. Is de regeling alleen bedoeld voor achterstallig onderhoud?

  Toelichting bij de vraag:

  In de Regeling staat dat deze is bedoeld voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Betekent dit dat wordt gekeken naar de dikte van de te baggeren laag?

  Antwoord:

  Binnen de regeling vallen de baggerwerkzaamheden die nodig zijn voor het reguliere onderhoud, en dus niet de saneringswerkzaamheden. Er vindt geen controle plaats op dikte van de te baggeren laag.
  terug

 20. Moet de aanvraag door het college van Burgemeester en wethouders getekend worden?

  Toelichting bij de vraag:

  Vaak heeft het hoofd openbare werken bevoegdheid om verplichtingen namens de gemeente aan te gaan. Moet de aanvraag dan toch door de Burgemeester en de Secretaris worden ondertekend?

  Antwoord:

  Ja, in principe wel. Als er echter een mandateringsbesluit is waarin bijvoorbeeld het hoofd openbare werken door het college van B en W gemandateerd is, kan ook de gemandateerde namens B en W tekenen. Het mandateringsbesluit moet dan wel bij de aanvraag worden bijgevoegd.
  terug

 21. Als de opdracht voor de baggerwerkzaamheden op 30 september 2002 is gegeven, komt het project dan nog voor Subbied in aanmerking?

  Toelichting bij de vraag:

  Projecten die in 2002 zijn gestart kunnen, onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht voor Subbied in aanmerking komen. Eén voorwaarde is de baggerwerkzaamheden op of na 1 oktober 2002 zijn opgedragen. Als de opdracht nog in september 2002 is verstrekt, is er dan toch nog een mogelijkheid om voor Subbied in aanmerking te komen?

  Antwoord:

  Nee, de regeling is hierover zeer duidelijk. Alleen projecten waarvoor de baggerwerkzaamheden op of na 1 oktober 2002 zijn opgedragen komen in aanmerking. Projecten die op of vóór 30 september 2002 zijn opgedragen niet.
  terug

 22. Hoe moet een uitvoeringsplan er uitzien?

  Toelichting bij de vraag:

  Bij de Subbiedaanvraag moet een uitvoeringsplan aangeleverd worden. Wat moet de inhoud hiervan zijn?

  Antwoord:

  Een uitvoeringsplan bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd. Het is een samenvatting van alle baggerprojecten die in de aanvraag staan. In ieder geval zijn in het plan per baggerproject opgenomen:
  - projectnaam en projectlocatie
  - start- en einddatum
  - aantal te baggeren m3 (in situ)
  - bestemming van de specie
  - een specificatie en onderbouwing van de begrote kosten
  - financiële bijdrage aangevraagd of toegekend op grond van een rijks- of EU-regeling.
  Bij het uitvoeringsplan horen één of meer kaarten, schaal 1:10.000, waarop het volgende is aangegeven: de geplande baggerprojecten, de grens bebouwde kom, de functie van de wateren en de beheerder van de wateren.
  terug

 23. Hoe moet subsidie uit andere regelingen in de aanvraag worden opgenomen?

  Toelichting bij de vraag:

  Volgens de Subbiedregeling moeten financiële bijdragen vanuit andere regelingen van het Rijk en Europese Unie in de aanvraag worden verdisconteerd. Hoe moet dit berekend worden?

  Antwoord:

  De kosten die al op grond van een andere regeling van Rijk of EU in aanmerking komen voor een financiële bijdrage komen niet meer in aanmerking voor een Subbieduitkering. Dit betekent dat de kosten waarover de andere uitkering wordt verleend, afgetrokken moeten worden van de kosten die voor een Subbieduitkering in aanmerking komen. Het is dus niet juist om alleen het bedrag van de 'andere' uitkering/subsidie van de subsidiabele kosten van Subbied af te trekken, het gaat om de totale achterliggende kosten.
  terug

 24. Wanneer vindt betaling van de uitkering plaats?

  Toelichting bij de vraag:

  In het aanvraagformulier heb ik ingevuld dat we geen voorschotten hoeven te ontvangen. Kunnen we wel periodieke betalingen verwachten, elke keer na afloop van een baggerproject?

  Antwoord:

  Indien u heeft aangegeven dat u geen voorschotten hoeft, krijgt u de uitkering pas na afloop van het totale uitvoeringsplan. In veel gevallen is dat na vier jaar. Aanvragers die hebben ingevuld dat ze voorschotten willen, ontvangen ieder halfjaar een uitkering over de daadwerkelijk gemaakte en betaalde kosten. Grondslag hiervoor zijn de voortgangsrapportages die alle uitvoerders voor 1 mei en 1 november moeten indienen.
  terug

aanvragen
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Mijn Novem | Nieuws | Agenda | Specials | Projecten | Uw sector | Onderwerpen | Over Novem | Subsidies | Publicaties