Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > SVB Veelgestelde Vragen
Titel - Publicaties Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

21-07-2002
SVB Veelgestelde Vragen
Veelgestelde vragen
NB: op 31 maart 2004 is een wijziging op de SVB gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn nog niet volledig in deze veelgestelde vragen verwerkt. Klik hier voor de Staatscourant publicatie met de wijziging(pdf 124 kB).

Heeft u een vraag die niet in deze lijst voorkomt? Mail dan de vraag naar svb@novem.nl. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk antwoorden.


 1. Wat zijn redenen om geen subsidie te krijgen?
 • de aanvrager heeft geen contract met de ontdoener - tenzij de aanvrager/verwerker tevens ontdoener is, dan is geen contract nodig! (Dit is vaak bij waterschappen het geval) - Sinds de wijzigiging van 31 maart 2004 hoeft u dit contract pas na gunning te worden overlegd: u kunt dus al vóór de gunning SVB aanvragen!
 • de verwerker is niet ISO 9001 gecertificeerd voor het verwerken van baggerspecie en heeft ook geen aantoonbaar traject tot het verkrijgen daarvan ingezet
 • de baggerspecie is bij aanvraag al gebaggerd en ligt in depot
 • de baggerspecie ligt niet in Nederland
 • het betreft klasse 0,1 of 2 specie
 • bij verwerking tot bouwstof blijft een deel van de specie als afval over
 • voor de baggerspecie is geen niet-reinigbaarheidsverklaring door het SCG afgegeven
    (bijvoorbeeld omdat de specie meer dan 60% zand bevat)
 • de baggerspecie is niet binnen één jaar volledig gebaggerd en naar de verwerker getransporteerd
 • de geproduceerde bouwstof is niet binnen vier jaar als bouwstof is toegepast of als bouwstof op de bouwstoffenmarkt afgezet
 • de te verwerken hoeveelheid baggerspecie is minder dan 500 ton droge stof
 • er is een subsidie door een ander bestuursorgaan verstrekt
 • het subsidiebudget is uitgeput
 • de aanvraag is na 20 juli 2006 ingediend
 • etcetera ...


 1. Kan ik subsidie voor een ontwikkelproject krijgen?

  Nee, de regeling is bedoeld voor grootschalige verwerkingsprojecten waarbij de afzet van de verwerkte baggerspecie als bouwstof zeker is.


 1. Als ontdoener ben ik natuurlijk ook geïnteresseerd in de subsidie, hoe weet ik nou of de verwerker de subsidie in zijn prijs meeneemt?

  De subsidie kan inderdaad alleen door een verwerker worden aangevraagd, maar hij moet dan wel een contract met een ontdoener hebben, sinds de wijziging van 31 maart 2004 hoeft dit contract pas na de gunning te worden overlegd. Tijdens de aanbesteding kunt u de verwerkers wijzen op het bestaan van de subsidieregeling (u zou de SVB-brochure en het aanvraagformulier met de aanbestedingsinformatie mee kunnen sturen). Een verwerker die baggerspecie tot een nuttig toepasbare bouwstof kan verwerken (conform de gestelde eisen in de SVB-regeling) en voor subsidie in aanmerking komt zal dan een lagere prijs aanbieden, waardoor hij meer kans op de gunning maakt. Overigens zullen alle projecten waaraan een SVB subsidie is toegekend op deze website worden gepubliceerd.


 1. Waar moet ik als ontdoener allemaal op letten als ik bij de aanbesteding van baggerwerkzaamheden het hergebruik zo veel mogelijk wil stimuleren?

  Bij de aanbesteding kunt u nuttig hergebruik voorschrijven. Daarbij kunt u de verwerkers wijzen op het bestaan van de subsidieregeling (u zou de SVB-brochure en het aanvraagformulier met de aanbestedingsinformatie mee kunnen sturen). Voor meer informatie kunt u de door AKWA opgestelde "Handreiking Contractvorming SVB" raadplegen.


 1. Hoe wordt in de regeling omgegaan met de tijdelijke depots die moeten worden opgeruimd. Kan hiervoor ook subsidie worden aangevraagd?

  Nee, de specie mag bij het indienen van de aanvraag nog niet gebaggerd zijn. De SVB regeling dient behalve ter stimulering van verwerking ook ter stimulering van uitvoering van baggerwerk; bij verwerking uit depot zou dat laatste niet opgaan (er is al gebaggerd). Bovendien is bij verwerking uit depot het niet meer mogelijk de ex-situ gegevens te vergelijken met de oorspronkelijke in-situ gegevens. Een andere reden is dat het niet in de 'geest' van de regeling is: we willen juist een 'omslag' in het denken bewerkstelligen, zodat de ontdoeners het verwerken van baggerspecie meenemen in het gehele baggerketen.


 1. Komt verwerking van zoute baggerspecie ook in aanmerking voor de SVB regeling?
  2
  Ja, voor zoute baggerspecie gelden dezelfde voorwaarden als voor zoete specie. Bij de aanvraag moet u wel de verontreiningsklasse-indeling voor zoete specie gebruiken. De gebruikelijke uniforme gehaltetoets voor zoute specie wordt in de SVB regeling niet gebruikt.


 1. Komt residu van zandscheiding van (reinigbare) baggerspecie ook in aanmerking voor de SVB regeling?

  Ja, als het residu volledig wordt verwerkt tot een bouwstof en de aanvraag vóór start van de baggerwerkzaamheden is ingediend.


 1. Komt zandscheiding in aanmerking voor de regeling?

  Ja, maar alleen als de baggerspecie door het SCG als niet-reinigbaar is beoordeeld (minder dan 60% zand) én als -naast het afgescheiden zand- ook het scheidingsresidu volledig tot bouwstof (conform Bouwstoffenbesluit) wordt verwerkt en toegepast c.q. op de markt wordt afgezet.


 1. Moet ik voor een bepaalde datum indienen?

  Ja, namelijk uiterlijk 20 juli 2006 (21 juli 2006 is te laat!). Wel is het zo dat de aanvraag pas in behandeling wordt genomen als de aanvraag volledig is ingediend (dus inclusief alle vereiste bijlagen). De regeling stopt eerder als het beschikbare budget (€ 28,6 miljoen, incl BTW, per 10 oktober 2004 verlaagd) is uitgeput; voor verwerking van klasse 3 specie met samenstellingswaarden kleiner dan weergegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit geldt bovendien een lager maximum budget (€ 5,44 miljoen, incl BTW). Er geldt dus: wie het eerst komt, het eerst maalt.


 1. Ik wacht nog op de SCG verklaring, kan ik dan toch alvast een aanvraag indienen en de verklaring nasturen?

  Ja dat kan. Sinds de wijziging van 31 maart 2004 is de SCG verklaring niet meer nodig. Wel moet u aantonen dat de baggerspecie niet reinigbaar is (minder dan 60% zand bevat). Uw aanvraag wordt weliswaar pas in behandeling genomen nadat we alle benodigde aanvraaggegevens volledig ontvangen hebben, maar u kunt dan bijvoorbeeld wel al beginnen met baggeren (uiteraard voor eigen risico aangezien er nog geen subsidietoezegging is). De start van de baggerwerkzaamheden moet u overigens wel minimaal 14 dagen vooraf schriftelijk aan Novem melden.


 1. Hoe lang duurt het voor ik een antwoord op mijn aanvraag krijg?

  Binnen 13 weken nadat de aanvraag bij Novem is binnengekomen.


 1. Een verwerker besteedt een deel van de verwerking uit aan een onderaannemer. Mag dat en zo ja, wie treedt op als aanvrager?

  Sinds de wijziging van 31 maart 2004 is onderaanneming volledig toegestaan. De onderaannemer moet wel voldoen aan de eisen welke zijn omschreven in artikel 1 sub k van de regeling en art 3, lid 7 (nieuw toegevoegd). Degene die de grootste hoeveelheid, uitgedrukt in ton, bouwstof maakt, dient op te treden als aanvrager (en dus de contractspartner van de ontdoener te zijn).
  Bij de beantwoording van vraag 4.5 van het aanvraagformulier en in de inleiding van het eindrapport verantwoordt de aanvrager de wijze waarop de onderaannemer (c.q. projectpartner) diens aandeel van het project heeft uitgevoerd.


 1. Het werk dat ontdoener blijkens het contract met verwerker door deze wil laten uitvoeren, duurt in totaal 3 jaar. Baggeren/transport en verwerken vinden volgens een roll-on scenario plaats: terwijl het ene gebaggerde deel van de partij wordt getransporteerd en vervolgens verwerkt, wordt het volgende deel al gebaggerd, etc. Dat betekent dat niet de hele partij waarvoor subsidie is aangevraagd, binnen één jaar na subsidieverlening is getransporteerd. Wel wordt voldaan aan de eis dat binnen vier jaar de hele partij toegepast moet zijn. Hoe wordt hiermee omgegaan?

  Dat kan: sinds de wijziging van 31 maart 2004 hoeft er na één jaar nog maar minimaal 250 ton ds te zijn gebaggerd en getransporteerd naar de verwerker. Wel moet binnen 4 jaar alle baggerspecie zijn verwerkt en als bouwstof zijn toegepast. 


 1. Zijn kosten gemaakt voorafgaande aan de aanvraag subsidiabel?

  Alleen baggerspecie die bij aanvraag nog gebaggerd moet worden komt voor subsidie in aanmerking. De subsidie wordt per ton d.s. verwerkte baggerspecie berekend. Zolang er voor de aanvraag nog niet is gebaggerd is de vraag in hoeverre kosten voor of na de aanvraag gemaakt zijn dus niet relevant.


 1. Hoe wordt de hoogte van de subsidie berekend?

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van (1) de verontreiningsklasse van de baggerspecie en (2) de hoeveelheid in tonnen d.s. De verontreinigingsklasse wordt bepaald aan de hand van de in-situ gegevens die bij de aanvraag worden verstrekt (en zijn onderbouwd met onderzoeksrapporten). De hoeveelheden in tonnen droge stof worden bepaald aan de hand van de ex-situ gegevens die de verwerker na baggeren en transport aan Novem dient te verstrekken. De bij de aanvraag aangeven hoeveelheden op basis van in-situ gegevens gelden dan als maximum hoeveelheid waarvoor subsidie wordt gegeven.


 1. Moet over de subsidie BTW worden afgedragen?

  Ja. Conform de geldende regelgeving moet over dit type subsidie (een prijssubsidie) BTW betaald worden. Bij het huidige BTW tarief van 19% bestaat de € 23 per ton d.s. subsidie voor het verwerken van klasse 4 baggerspecie voor € 3,67 uit BTW die aan de belastingdienst moet worden afgedragen. De subsidie excl. BTW bedraagt dan € 19,33 per ton droge stof.


 1. Wat moet ik Novem nou nog allemaal laten weten als de subsidie is toegezegd?

  • de aanvang van het baggeren, verwerken en toepassen van de bouwstof in het werk dient u minimaal twee weken vooraf aan Novem te melden
  • zodra ex-situ kwaliteitsgegevens en hoeveelheden bekend zijn, dienen deze aan Novem te worden vertrekt. Dit dient binnen één jaar na de subsidieverlening te zijn gebeurd;
  • elk half jaar dient de voortgang met een daartoe bestemd formulier aan Novem te worden gerapporteerd;
  • Nadat de het project is afgerond dient een openbaar eindrapport conform de daartoe gestelde Novem richtlijnen te worden opgesteld.


 
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Mijn Novem | Nieuws | Agenda | Specials | Projecten | Uw sector | Onderwerpen | Over Novem | Subsidies | Publicaties | Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. © Novem